Today’s Fan-art is Bluedragonpearls. It’s a rendering of Disney Clopin as Hamlet very appropriate.

 

Hamlet - Clopin Trouillefou by bluedragonpearls

Hamlet – Clopin Trouillefou by bluedragonpearls